انواع گواهی نامه هادر گالری ایده

اهمیت گواهی صحت

گواهی اصالت اثبات موثق کیفیت و اصالت بالای یک اثر هنری است. داشتن این گواهینامه اطلاعاتی را که به همراه این گواهینامه در اختیار هنرآموزان قرار می گیرد در مدیریت مجموعه هنری کمک شایانی خواهد کرد. کلکسیونرهای هنری با داشتن این گواهینامه برای هر اثر هنری خریداری شده قادر به داشتن کلیه اطلاعات لازم در مورد هر اثر هنری هستند. این اطلاعات شامل تاریخ ایجاد ، عنوان و رسانه می شود ، اما محدود نمی شود.

انواع CoA در گالری ایده

گواهی صحت صادر شده برای هر اثر هنری حاوی نتیجه تأیید اعتبار و ارزیابی توسط کارشناسان است. کارشناسان در گالری ایده ، که آثار هنری را ارزیابی و تصدیق می کنند ، در حوزه های مختلف هنری در سطح بین المللی یا ملی شناخته شده اند ، بنابراین کلکسیونر می تواند به ویژگی های واقعی و متوسط و اصالت آثار هنری اعتماد کند.

انواع گواهی نامه هادر گالری ایده

گالری ایده برای ارائه گواهی صحت و سقم به هنرمندان ، نظم و انضباط خاص خود را دارد. گواهی اصالت (CoA) یک سند امضا شده است که صحت آثار هنری را اثبات می کند و شامل جزئیات مربوط به آن برای مراجعه به کلکسیونر است. این گواهی نامه دارای جزئیات مهمی از قبیل متوسط ، ابعاد ، عنوان و قیمت آثار هنری است که در گواهی اصالت هر اثر هنری تک درج می شود.

توانایی اثبات اصالت آثار هنری یک عامل مهم در بازار هنرهای معاصر است. گواهی اصالت ، سند مهمی است که کلیه اطلاعات مربوط به یک اثر هنری را به تفصیل شرح می دهد. این امر در مورد همه مدیوم ها صدق می کند و به خریدار هنر از اصالت و کیفیت آثار هنری اطمینان می دهد. این گواهینامه به مجموعه داران هنری از ماندگاری آنها در خرید اطمینان می دهد. این گواهینامه در مورد آثار هنری باستانی و تاریخی مانند نقاشی یا نسخه خطی به شدت توصیه می شود.