نمایشگاه انفرادی عکاسی فائزه قجاوند با عنوان “سکوت”

 

سکوت

سکوت


51 * 36

عکاسی

51 * 36

عکاسی

51 * 36

عکاسی

51 * 36

عکاسی

51 * 36

عکاسی

بر روی زمین چیزی نرم تر و انعطاف پذیرتر از آب نیست؛ ریشه ای که در هستی دوانده شده و می تواند در هرکجا شکل متفاوتی به خود بگیرد. تنوع شکل آب و تجربه ی دیدن تصویر آن، به پرورش خیال انسان کمک کرده و او را به عمق خویشتن ترغیب می کند. در اینجا برای بیان این مفهوم از عکاسی منظره بهره گرفته شده که هدف از آن، ایجاد گفتمانی متمایز در بازنمایی فضاست. این مجموعه برآن است تا شوق بازگشت و دیدن دوباره طبیعت را در بیننده به وجود آورد.

  • فائزه قجاوند