نمایشگاه انفرادی نقاشی با عنوان “سرسپردگان”

 

سرسپردگان

سرسپردگان


اثر لعیا صادقی

خمیر جسو و رنگ روغن

130☓80

اثر لعیا صادقی

رنگ روغن

100☓80

اثر لعیا صادقی

130☓80

خمیر جسو

سرسپرده…

واژه ای آشنا و جاری در زندگی…

انسانِ پراز سرسپردگی ها…

شاید این واژه برای زن آشناتر به نظر می رسد، درست در لحظه ای که انبوهی از آرزوهایش در سایه ی سرسپردگی گم می شوند….

و درست در جایی که خواسته اش را انتخاب می کند جسارت چیدن سیب موجب رانده شدنش از بهشت برین می شود…

  • لعیا صادقی