نمایشگاه تاریخی و پژوهشی عکاسی،نقاشی و اسناد با عنوان “لاله زار، چهارراه کنت…”

 

لاله زار، چهارراه کنت

لاله زار


Some text..

Some text..

Some text..

امروزکه به شهرتهران می نگریم یادمان نمی آیدکه روزگاری این شهربرای خودش تفرجگاهی بود پر از باغ و بوستان و لاله زار. این که ناصرالدین شاه قاجار، باغ های لاله زار رابه درباریان فروخت تا قرض هایش به غربی ها را بپردازد حکایتی است جدا؛

اما داستان خیابان شدن لاله زارکه می خواست تکرار تجربه ی بازسازی شهری هوسمان درپاریس باشدباسیاست های مدرنیزاسیون رضاشاه درهم آمیخت ولاله زار را به نمایشگاهی از تابلوهای تجدد و نوسازی تبدیل کرد.

  • عباس کتابی