نمایشگاه گروهی آثار مستر نقاشی با عنوان “اسطــوره و فیگـــور”

 

اسطــوره و فیگـــور

اسطــوره و فیگـــور


اثر رضا هدایت

100x150

رنگ روغن روی بوم

اثر علی ندایی

180x120

ترکیب مواد روی بوم

مجموعهازلابلای اسطوره

اثر ناصر عزیزی

140x200

اکریلیک روى بوم

فرشته

اثر نیلوفر قادری نژاد

150x150

اکریلیک روى بوم

خان سوم ازمجموعه عبور

اثر جمشید حقیقت شناس

40x40

ترکیب مواد روی بوم

اثر مهدی احمدی

45x60

رنگ روغن روی بوم

دگرگونی های هنر ایران در پی جنبش های قرن نوزدهم در دنیا از دهه چهل با عنوان هنر مدرن ایران ایجاد شد. در بخشی از بدنه هنر مدرن ایران هنرمندان نوگرا گرایش به سوی فیگوراتیو پیدا کردند.

تاریخ هنر از آغاز تا کنون شاهد حضور فیگور انسان در عرصه های مختلف، از هنر های کاربردی گرفته تا نقاشی و مجسمه سازی بوده است. در بسیاری از دوره های تاریخی این سبک گرایش به واقع گرایی دارد، تا اینکه در اوایل قرن بیستم هنرمندان از این نوع نمایش واقع گرایانه برمیتابند و به انتزاع روی می آورند، اما این روند نیز در هنر این دوره دیری نمی پاید و در اواسط این قرن جای خود را به شیوه ی دیگری می دهد. مانند گرایش به انتزاع، فرم گرایی نخبه گرایی، وحدت گرایی که از مولفه های اصلی مدرنیسم بودند.

حضور "فیگور" در هنر های تجسمی غیر قابل انکار مانده و ارجاعات متعدد به تاریخ هنر و فلسفه، به نوعی واکنش روشنفکرانه بدل شده است.در این مجموعه بر روند فیگور در نقاشی ایران پرداخته شده است.

پاییز 1398

گالری ایده