نمایشگاه جاری

نمایشگاه پیدایش در گالری ایده

بیانیه نمایشگاه

نقاشی های من بازنمایی فضا و زمانیست قبل از ظهور و حضور ستارگان و اجرام آسمانی،
هنگام پیدایش نور و تقابل آن با تاریکی
آن هنگامی که زمینه های حضور انسان و دیگر موجودات هنوز زاییده نشده است و تنها جنگ موجود، تقسیم فضا بین نور و رنگ و سیاهیست!
برایم اندیشیدن و تصورش جذابتر و هیجان انگیز تر از حال است و در واقع آنجا راحت ترم!

نمایشگاه پیدایش

نمایشگاه انفرادی نقاشی، شاهرخ غلامپور

گشایش جمعه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۰